Model Validation Engine

Zautomatyzowana platforma do walidacji i monitoringu modeli ryzyka

Czym jest Model Validation Engine?

Model Validation Engine to innowacyjna aplikacja, która automatyzuje i upraszcza proces walidacji modeli. Nawigacja w przyjaznym dla użytkownika interfejsie pozwala na dokładną analizę jakości modelu, weryfikację wyników obliczeń w czasie rzeczywistym i generowanie raportu w postaci ustrukturyzowanego i edytowalnego dokumentu.

Jakie wyzwania adresuje Model Validation Engine?

 • Zarządzanie ryzykiem modeli to jedno z głównych wyzwań przed jakim stoją wszystkie instytucje finansowe. W obliczu rosnących wymagań regulatorów kładących nacisk na konieczność przeprowadzania ciągłej weryfikacji jakości modeli oraz malejącej dostępności na rynku wysoko wykwalifikowanych specjalistów, konieczne jest wprowadzenie znacznego stopnia automatyzacji tego procesu.
 • Model Validation Engine został zaprojektowany w celu automatyzacji zadań walidacji i monitoringu, które są powtarzalne i bardzo czasochłonne. Nasza aplikacja zapewnia, że zespoły zarządzające ryzykiem modeli mogą skupiać się nie na manualnym obliczaniu niezbędnych statystyk, lecz na analizie wyników przeliczeń i wyciąganiu wniosków na przyszłość.

Dzięki Model Validation Engine, walidacja i monitoring modeli przebiega w 4 prostych krokach

01

Przesyłanie danych

Załaduj dane wejściowe do walidacji/monitoringu z pliku płaskiego, bazy danych Excel lub SQL. Model Validation Engine nie narzuca żadnej struktury danych. Użytkownik przesyła plik wejściowy, a następnie definiuje zawartość danego zbioru danych.

02

Akceptacja kryteriów

Ustal kryteria akceptacji dla poszczególnych testów statystycznych. Użytkownik może dowolnie definiować własne kryteria akceptacji (czerwony, żółty, zielony) dla wszystkich testów walidacyjnych, które raz zapisane w aplikacji mogą być wykorzystane ponownie, w kolejnych walidacjach.

03

Wykonanie testów

Przeliczaj poszczególne testy analizując wyniki w czasie rzeczywistym w aplikacji za pomocą dedykowanych i interaktywnych wykresów, które można łatwo konfigurować.

04

Generowanie raportu

Wygeneruj finalny, dobrze ustrukturyzowany raport (Word, Excel itp.), który może być bezpośrednio wykorzystany jako część dokumentacji walidacji lub monitoringu modelu.

Korzyści

Automatyzacja

Model Validation Engine automatyzuje powtarzalne czynności monitoringu i walidacji, dzięki czemu zespół zyskuje czas na analizę i zgłębianie nowych obszarów (modeli) zarządzania ryzykiem.

Raportowanie na "jedno kliknięcie"

Automatyczne generowanie raportów sprawia, że ostateczne wyniki są dostępne w mniej niż minutę. Aplikacja pozwala użytkownikowi na wielokrotne generowanie dokumentacji z uwagi na na zmianę danych, parametryzacji lub segmentacji - bez dodatkowego czasu i wysiłku - jednym kliknięciem.

Standaryzacja podejścia

Wbudowane testy walidacyjne są zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi i wymaganiami regulatorów, dzięki czemu Model Validation Engine zapewnia spójne i przejrzyste podejście do testowania modeli.

Audytowalność procesu

Model Validation Engine strukturyzuje cały proces walidacji/monitoringu poprzez nadawanie użytkownikom odpowiednich ról i praw dostępu. Zapewnia również pełną audytowalność wyników i wszystkich przeprowadzonych walidacji/monitoringów (kontrola wersji, logi biznesowe i techniczne), co znacząco ogranicza ryzyko operacyjne.

Cena

Recommended

Subskrypcja

 • Licencja dla 5 użytkowników
 • Dostęp do jednego modułu walidacji z warstwą raportowania. Moduł walidacyjny to zestaw testów dedykowanych do określonego rodzaju modeli (walidacja modeli IRB, walidacja modeli MSSF 9, monitoring modeli itp.)
 • Szkolenie dla użytkowników

4 000 zł

Miesięczna opłata subskrypcyjna

Wdrożenie On-premise

Komponenty

 • Jednorazowa opłata wdrożeniowa
  1. Model Validation Engine wdrożony na infrastrukturze klienta (autentykacja, uwierzytelnianie użytkowników i możliwość połączenia z wewnętrznymi źródłami danych)
  2. Konfiguracja Model Validation Engine do potrzeb klienta w zakresie wykorzystywanych testów walidacyjnych 
  3. Szkolenie
 • Roczna opłata
  1. Utrzymaniowa (10% opłaty wdrożeniowej)  - obsługa poprawek, wymagane zmiany do  kodu, diagnostyka i wsparcie techniczne, wersjonowanie i aktualizacja oprogramowania, itp.
  2. Licencyjna (10% opłaty wdrożeniowej)

Cena wdrożenia uzależniona jest od zakresu konfiguracji biznesowej.

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.