MSSF 9

Aplikacja wspierająca wdrożenie i zgodność z MSSF 9

Spełnij wymogi raportowania finansowego zgodnie ze standardem MSSF 9

Aplikacja myIFRS9 pozwala w szybki sposób, korzystając ze sprawdzonej metodologii dokonać analiz klasyfikacji instrumentów finansowych (test SPPI), oszacować odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej (zarówno metodą indywidualną jak i portfelową), bądź też dokonać wyceny wartości godziwej wybranych instrumentów.

Czego dotyczy MSSF 9?

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 “Instrumenty Finansowe” (“MSSF 9”) to standard, którego wdrożenie jest dla wielu spółek jednym z największych wyzwań w obszarze sprawozdawczości finansowej w ostatnich latach.

Dzieje się tak dlatego, że dotyczy on przede wszystkim powszechnych pozycji aktywów w bilansie, takich jak np. należności, gotówka lub udzielone pożyczki, a nie złożonych instrumentów finansowych.

Dodatkowo MSSF 9 wprowadza fundamentalne zmiany w zakresie klasyfikacji oraz wyceny tych aktywów.

Stworzyliśmy aplikację myIFRS9, ponieważ mamy bardzo szerokie doświadczenie w stosowaniu tego standardu i możemy znacząco ułatwić i zautomatyzować proces jego stosowania.

Funkcjonalności

Testy SPPI

Usystematyzowany kwestionariusz, który po udzieleniu odpowiedzi "Tak" lub "Nie" pozwala ocenić, czy dany instrument finansowy spełnia warunek „płatności tylko kapitału i odsetek”, istotny dla jego klasyfikacji zgodnie z MSSF 9.

Odpisy na należności

Na podstawie danych o spłacalności faktur narzędzie szacuje oczekiwaną stratę kredytową dla portfela należności handlowych.

Odpisy indywidualne

Na podstawie danych finansowych o kontrahencie narzędzie szacuje oczekiwaną stratę kredytową dla indywidualnych instrumentów finansowych (np. udzielone pożyczki, istotne należności).

Wartość godziwa pożyczek udzielonych

Na podstawie danych finansowych o pożyczkobiorcy narzędzie szacuje wartość godziwą udzielonych pożyczek.

‏‏‎ ‎

Wycena udziałów mniejszościowych

Na podstawie danych finansowych wycenianej spółki narzędzie szacuje istotność potencjalnej różnicy między wyceną udziałów mniejszościowych metodą kosztu historycznego a wyceną metodą wartości godziwej. 

Odpisy w związku z udzieloną gwarancją

Na podstawie danych finansowych podmiotu, któremu udzielono gwarancji narzędzie szacuje oczekiwaną stratę kredytową z tego tytułu.

Stopy dyskontowe

Na podstawie informacji wskazanych przez użytkownika narzędzie szacuje poziom stóp dyskonta, które mogą być wykorzystane np. do wyceny sald wynikających z płatności leasingowych zgodnie ze standardem MSSF 16 Leasing.

WACC

Na podstawie informacji wskazanych przez użytkownika narzędzie szacuje poziom średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Szybki i prosty proces wdrożenia

Wdrożenie jest procesem bardzo szybkim. Wymaga instalacji narzędzia na komputerach użytkowników, a następnie aktywacji, co nie trwa dłużej niż jeden dzień. Po zainstalowaniu przeprowadzamy szkolenie dla użytkowników, które trwa kilka godzin, w zależności od zakresu modułów z których będą oni korzystać.

Korzyści

01

Intuicyjna obsługa

Aplikacja do MSSF 9 stworzona na bazie arkuszy MS Excel jest prosta w obsłudze i intuicyjna dla użytkownika.

02

Nie angażuje IT

Nie wymaga instalacji żadnego innego oprogramowania, czy ingerencji ze strony działu IT.

03

Wsparcie w użytkowaniu

Na etapie przekazywania aplikacji zapewniamy warsztaty wprowadzające w zakresie zastosowania standardu MSSF 9, a później dodatkowe bieżące doradztwo.

04

Automatyzacja obliczeń

Narzędzie pozwala usprawnić proces kalkulacji i zaoszczędzić czas.

05

Dokumentacja

Do poszczególnych modułów przekazujemy klientom szczegółowe instrukcje, wyjaśniające kompleksowo proces kalkulacji oraz funkcjonalności danego modułu.

06

Sprawdzona metodologia

Narzędzie zostało przygotowane na bazie wymagań MSSF 9 oraz praktycznych doświadczeń ekspertów PwC.

‏‏‎ ‎

MSSF 9 wprowadza szereg zmian i nowych wymogów w zakresie instrumentów finansowych, które dotyczą nie tylko banków, ale również spółek z branży niefinansowej, bo przecież każda z nich rozpoznaje należności ze sprzedaży, a niektóre również inne aktywa objęte standardem MSSF 9.

Cena